Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing:

 

1. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Degens is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

2. Op de dienstverlening van Advocatenkantoor Degens is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing, waarvan op aanvraag een exemplaar zal worden toegezonden.

3. Advocatenkantoor Degens zal bij de selectie en het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten. Advocatenkantoor Degens is niet aansprakelijk voor een eventueel tekortschieten van die derden.

4. De opdrachtgever geeft Advocatenkantoor Degens op voorhand toestemming om gegevens die voor derden van belang zijn aan hen te overleggen.

5. De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Degens tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Advocatenkantoor Degens.

6. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Advocatenkantoor Degens vast te stellen uurtarieven.

7. Door of ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten etc.) wordt een percentage van het honorarium in rekening gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

8. De werkzaamheden, verschotten en kantoorkosten worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Advocatenkantoor Degens gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.

9. Advocatenkantoor Degens behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden dan wel de uitvoering van reeds aanvaarde opdrachten alleen dan voort te zetten indien ter dekking van in de toekomst verschuldigde honoraria, verschotten en kantoorkosten, door Advocatenkantoor Degens in redelijkheid te bepalen voorschotten door de opdrachtgever worden betaald. Ten titel van voorschot betaalde bedragen zullen worden verrekend met de maandelijks aan de opdrachtgever in rekening te brengen werkzaamheden, verschotten en kantoorkosten. Mocht na uitvoering van de opdracht en na verrekening enig voorschot resteren, dan zal Advocatenkantoor Degens dit bedrag aan de opdrachtgever restitueren.

10. De rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Degens en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is zullen eventuele geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

11. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle werknemers van Advocatenkantoor Degens.